Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR

för den ideella föreningen Föreningen Värmdö Dansare med hemort i Värmdö kommun.

Bildad den 6 maj 2000.

Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 2006-03-26.

 

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

 

Idrott är

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att prestera mera, ha roligt och må bra.

 

Idrott består av

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

 

Vi organiserar vår idrott

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelseförenad i Riksidrottsförbundet.

 

Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd och motionsidrott. I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Stadgar Värmdö Dansare 2006-03-25

 

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att:
• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar.
• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.
• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Stadgar Värmdö Dansare 2006-03-25

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1§ Ändamål

Föreningen Värmdö Dansare skall bedriva följande idrotter: Dansutveckling för barn och vuxna. Föreningen Värmdö Dansare har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetsidé", samt med särskild målsättning att:
• främja och sprida kvalitativ danskunskap med bredd, dvs alla typer av danser.
Föreningen Värmdö Dansare skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

2§ Sammansättning

Föreningen Värmdö Dansare består av de fysiska personer som har upptagits som medlemmar i föreningen.

 

3§ Tillhörighet m. m

Föreningen Värmdö Dansare är medlem i Svenska Danssportförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).Den tillhör dessutom Stockholms idrottsförbund (DF) och Stockholms Danssportförbund (SDF). Föreningen Värmdö Dansare är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen eller någon av styrelserna i Danssportförbundet, Stockholms Danssportförbund - eller Stockholms Idrottsförbund är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4§ Beslutande organ

Föreningen Värmdö Dansares beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5§ Firmateckning

Föreningens firma tecknas av kassör och ordförande i föreningen.

 

6§ Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden

Fr o m 1 januari t o m 31 december.

 

7§ Stadgetolkning mm.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inomidrotten angiven ordning.

 

8§ Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Stadgar Värmdö Dansare 2006-03-25

 

9§ Upplösning av föreningen

För upplösning av Föreningen Värmdö Dansare krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av Föreningen Värmdö Dansare skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt dansfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges Svenska Danssportförbundet.

 

FÖRENINGEN VÄRMDÖ DANSARES MEDLEMMAR

 

10§ Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslut skall skälen redovisas samt anges vadden medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

11§ Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12§ Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutningen inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

13§ Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem:
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
• har rätt till information om föreningens angelägenheter.
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
• skall betala medlemsavgift senast den 1 mars samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.
• erhåller inga eventuella medlemsrabatter inom verksamheten innan medlemsavgiften för det aktuella året är betald.
• som avser att bedriva verksamhet i föreningens regi måste först inhämta styrelsens godkännande.
• måste ha betalt medlemsavgiften före den 15 mars innevarande verksamhetsår för att få sig tillsänt information om föreningens verksamhet.

Stadgar Värmdö Dansare 2006-03-25

 

14§ Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också Danssportförbundet ge sitt samtycke, såvida inte förbundet i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställt en annan ordning. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

15§ Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är Föreningen Värmdö Dansares högsta beslutande organ, hålls före utgången av marsmånad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämpligplats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Sådana motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast 21 dagar före mötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

16§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

17§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 14 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

18§ Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Stadgar Värmdö Dansare 2006-03-25

 

19§ Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8§ första stycket och i 9§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

20§ Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av Föreningen Värmdö Dansare. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

 

21§ Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;

d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till förbundsmöte, SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);

13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Stadgar Värmdö Dansare 2006-03-25

 

22§ Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§.

 

VALBEREDNINGEN

 

23§ Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade. Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast till styrelsemötet närmast före årsmötet, dock senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 3 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

REVISORER

 

24§ Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

 

25§ Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.  Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 Stadgar Värmdö Dansare 2006-03-25

8(9)

 

26§ Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, Danssportförbundets och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
• verkställa av årsmötet fattade beslut.
• planera, leda och fördela arbete inom föreningen.
• ansvara för och förvalta föreningens medel.
• tillställa revisorernas räkenskaper m m enligt 24§, och förbereda årsmöte. Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Harordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören. (Se nedanstående som en förteckning på vad som skall göras som ett minimum i styrelsen. Här kan man dels göra en omfördelning och dels eventuellt föra in fler styrelsefunktionärer att fördela uppdrag på)

Sekreteraren
• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten.
• föra protokoll över styrelsen sammanträden.
• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt.
• se till att fattade beslut har verkställts.
• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar.
• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören
• se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen.
• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper.
• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar.
• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning.
• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.
• i förekommande fall upprätta och avge allmänna självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet.
•föra medlemsförteckning.
• föra inventarieförteckning, i vilken också föreningens förvärvade priser införs.
• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

27§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Stadgar Värmdö Dansare 2006-03-25

 

28§ Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.
 
Stadgar Värmdö Dansare 2006-03-25
 

Uppdaterad: 03 JAN 2011 09:34 Skribent: Bernt Grönqvist

Facebook 

Bankgiro 459-3968

 

Värmdö Dansare är medlem i:

Svenska Danssportförbundet

 

Riksidrottförbundet

Postadress:
Föreningen Värmdö Dansare - Danssport
Pia Heikkilä, Fiskgjusevägen 63
13435 Gustavsberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@varmdodansare.s...